شیر انبساط (Expantion Valve) در چیلرهای تراکمی ای سی ام (ACM) ایتالیا

در چیلر های تراکمی لازم است به طریقی دمای مبرد در اواپراتور کاهش یابد تا بتواند گرمای هوا یا آب را بگیرد ،برای این کار با استفاده از قطعه ای به نام شیر انبساط با کاهش فشار مبرد مایع دریافتی از کندانسور و پایین آوردن دمای اشباع مبرد این کار صورت می گیرد .با کاهش فشار مبرد در خروج از نازل شیر انبساط ،مبرد شروع به تبخیر می کند و چون تبخیر فرایندی گرماگیر می باشد و محلی برای تامین گرما به جزء خود مبرد وجود ندارد لذا با گرفتن گرما از خود مبرد و بخش مایع مبرد دمای مبرد کاهش می یابد و با پایین آمدن دما در ادامه مسیر داخل اواپراتور، می تواند گرمای آب یا هوای عبوری از اواپراتور را جذب کرده و به صورت کامل تبخیر گردد .شیرهای انبساط انواع مختلفی داشته و علاوه بر کاهش دما و فشار،میزان مبرد عبوری از اواپراتور را نیز تنظیم می کند . شیر انبساط تعیین کننده میزان صحیح گاز وارد شونده از کندانسور به داخل اواپراتور از طریق یک فیلتر است.

انواع شیرهای انبساط در چیلر های تراکمی:

۱-شیرهای انبساط دستی

شیرهای انبساط دستی شیرهای سوزنی۱ دستی هستند . آهنگ شارش مایع از شیر به اختلاف فشار بین روزنه شیر و درجه باز بودن شیر بستگی داردکه در مورد اخیر، به طور دستی قابل تنظیم است .واضح است که شیر انبساط دستی فقط برای مصرف در سیستم های بزرگ که اواپراتوری در حال کار است و در جایی که بار روی سیستم تقریباً ثابت باشد مناسب است . در حال حاضر مصرف اصلی شیر انبساط دستی به عنوان یک کنترل کننده کمکی مبرد است که در لوله کنار گذر نصب شده است همچنین غالباً برای کنترل آهنگ شارش در لوله های تخلیه اجباری روغن مورد استفاده قرار می گیرد .

۲ – شیر انبساط ترموستاتیکی

شیرهای انبساط ترموستاتیک به دلیل بازده خوب و تناسب با کاربردهای مختلف سیستم های تبرید از پر کاربردترین انواع شیرهای انبساط می باشند .این شیر بر اساس سوپرهیت شدن بخار خط مکش کمپرسور عمل می نماید که میزان سوپر هیت توسط پیچ تنظیم،قابل تغییر می باشد .

بر روی دیافراگم این شیر سه نیرو وارد می شود :چیلر

۱- فشار اواپراتور

۲- فشار فنر

۳- فشار مخلوط مایع و بخار اشباع

 

 

 

مثل حالت شیر انبساط خودکار و تمام سایر کنترل کننده های مبرد یک توری یا صافی در ورودی مایع شیر نصب شده است تا از ورود مواد خارجی که ممکن است سبب مسدود شدن شیر بشوند جلوگیری کند .

دو نیروی فشار فنر و فشار اواپراتور در یک جهت عمل کرده و موجب بسته شدن مجرای عبور مبرد از شیر انبساط می گردند و نیروی فشار ناشی از فشار مخلوط مایع و بخار اشباع موجود در بالب شیر انبساط باعث بازشدن مجرای اوریفیس شیر انبساط می گردد . میزان سوپر هیت در خروجی اواپراتور با تنظیم فشار فنر قابل تغییر و تنظیم می باشد .

در واقع بالب شیر انبساط به خروجی اواپراتور که همان خط مکش می باشد متصل می گردد و دمای مایع و بخار اشباع داخل بالب با دمای خط مکش یکسان می گردد و از این طریق عملکرد اواپراتور و میزان بار برودتی روی اواپراتور تشخیص داده می شود

درحالی که کار شیر انبساط خودکار بر اساس ثابت نگه داشتن فشار در اواپراتور است ، کار شیر انبساط ترموستاتیکی بر اساس نگه داشتن یک درجه ثابت فوق گرم مکش در خروجی اواپراتور است ، وضعیتی که اجازه می دهد کنترل کننده اخیر اواپراتور را در تمام شرایط بار گذاری سیستم کاملاً پر از مبرد نگه دارد بدون اینکه خطر سرازیر شدن مایع به طرف لوله مکش وجود داشته باشد . به علت توانایی شیر انبساط ترموستاتیکی برای فراهم کردن مصرف کامل و موثر تمام سطح اواپراتور در همه شرایط بار ، شیر انبساط ترموستاتیکی یک کنترل کننده مبرد مناسب به ویژه برای سیستم هایی که در معرض تغیرات وسیع و مکرر بارگذاری هستند می باشند .

واضح است که بر خلاف شیر انبساط خودکار ،شیر انبساط ترموستاتیکی نمی تواند در دما وفشار معین تبخیر کن نگه داشته شود ،مگر فقط یک فوق گرم ثابت . وقتی یک شیر انبساط ترموستاتیکی به عنوان کنترل کننده مبرد به کار گرفته می شود ، دماو فشار تبخیر کن با بارگذاری سیستم تغیر خواهد کرد .

گرایش یک شیر انبساط ترموستاتیکی معمولی پر شده با مایع برای کامل نگه داشتن تبخیر از مبرد ، صرف نظر از دما و فشار اواپراتور، چند ایراد ونیز مزیت دارد . گرچه این مشخصه از این جهت که مصرف تمام و موثر همه ی سطح اواپراتور را در تمام بارگذاری مطمئن می سازد مطلوب است ، در عین حال ، از این جهت که ، به علت فشارها و دماهای اضافی اواپراتور در دوره های زمانی بارگذاری سنگین اضافه باری محرک کمپرسور را ممکن می سازد نامطلوب است . ایراد دیگر شیر انبساط ترموستاتیکی معمولی تمایل ان به باز کردن زیادی و تغذیه زیادی اواپراتور است وقتی که کمپرسور روشن می شود ، این ایراد در بسیاری از موارد اجازه می دهد که مایع به لوله مکش وارد شود واحتمالا به کمپرسور صدمه برسد . که این نقیصه توسط شیرهای محدود کننده فشار تا حد زیادی قابل رفع است. شیرهای محدود کننده فشار علاوه بر محافظت از تغذیه زیادی اواپراتور و احتمال آسیب به کمپرسور در برابر اضافه بار ، تمایل به حذف امکان ترشدگی با مایع در برگشت به کمپرسور در لحظه ی راه افتادن را دارند .

۳ – شیر انبساط الکترونیکی:

این شیر با کم و زیاد نمودن مقدار مایع مبرد ورودی به اواپراتور در پاسخ به تغییرات بار برودتی فشار اواپراتور را در حد ثابتی نگه می دارد .

این شیر برای ثابت نگهداشتن فشار اواپراتور از مقابله دو نیرو استفاده می کند :

۱- فشار اواپراتور که بر روی دیافراگم وارد می شود

۲-فشاری که فنر بر روی دیافراگم وارد می کند .

فرض کنید فنر برای فشار ۳۵۰ KPa تنظیم شده است و قرار است فشار اواپراتور در این مقدار ثابت باقی بماند .در زمان خاموش بودن چیلر ،فشار اواپراتور بالاتر از فشار فنر می باشد لذا مبردی از شیر انبساط اتواتیک عبور نمی کند .با شروع به کار کمپرسور و مکش از اواپراتور ،فشار اواپراتور کاهش یافته و به زیر ۳۵۰ KPa می رسد و مسیر ورود مبرد مایع به داخل اواپراتور باز می شود  در صورت وجود بار در اواپراتور و تبخیر شدن مایع تزریق شده به داخل اواپراتور ، فشار افزایش یافته و اورفیس جابه جا شده تا فشار داخل اواپراتور تنظیم گردد .

وقتی کمپرسور خاموش گردد ،به دلیل تبخیر در اواپراتور فشار بالا رفته و مسیر عبور مبرد از داخل شیر اتوماتیک انبساط بسته می شود .

شیر انبساط اتوماتیک بر اساس ثابت نگهداشتن فشار داخل اواپراتور عمل می کند .در صورتیکه بار برودتی روی اواپراتور زیاد باشد ،میزان تبخیر شدن و سرعت تبخیر شدن مبرد در اواپراتور بیشتر می شود لذا فشار داخل اواپراتور افزایش یافته و نیروی وارده به دیافراگم باعث بسته شدن و کم شدن مجرای عبور مبرد می گردد تا با مکش کمپرسور مجددا فشار داخل اواپراتور کاهش یابد.این عمر باعث می گردد تا در زمانی که بار برودتی زیاد می باشد از تمام سطح اواپراتور برای تبخیر شدن و گرماگرفتن نتوان استفاده نمود و لذا توان برودتی دستگاه محدود می گردد .

اما در صورتیکه بار برودتی اواپراتور کم باشد فشار داخل اواپراتور به دلیل تبخیر کمتر ،دیرتر افزایش یافته و بسته شدن مسیر مبرد توسط شیر انبساط اتوماتیک دیرتر اتفاق می افتد که این امر ممکن است باعث رسیدن مایع به کمپرسور و صدمه دیدن ان شود .

با توجه به اینکه فشار تنظیمی شیر انبساط اتوماتیک ثابت می باشد لذا فشار باید برای پایین ترین دما تنظیم گردد و همچنین باید یک شیر برقی قبل از شیر انبساط اتوماتیک نصب کرد تا با عمل کردن ترموستات مسیر حرکت مبرد را مسدود نماید .

مشخصات شیر:

  • استاتور قابل تعویض بدون نیاز به باز نمودن شیر از مدار
  • مکانیزم موتور قابل تعویض بدون نیاز به جدا نمودن شیر
  • جوشکاری شده در مدار
  • فاقد گیربکس
  • حرکت بر روی بلبرینگ از جنس استینلس استیل
  • بدون نشتی مبرد در حالت بسته بودن شیر
  • کنترل حجم مبرد عبوری در هردو جهت
  • شیرهای انبساط الکترونیک کرل تا ظرفیت سرمایشی ۲۰۰۰کیلو وات را پوشش میدهند
  • ماکزیمم ظرفیت خنک سازی با ارائه مدل E۷V

 

فن کویل

*شیرهای انبساط الکترونیک از طریق عملکرد در پایین ترین فشار کندانسور و کنترل دقیق سوپرهیت باعث کاهش میزان کارکرد کمپرسور و در نتیجه کاهش مصرف انرژی میشوند.

چیلر جذبی

شایان ذکر است در چیلرهای نراکمی ای سی ام (ACM) ایتالیا از شیرهای انبساط الکترونیکی استفاده میگردد.