چیلر acm

چیلر اسکرال آب خنک ACM

چیلر های آب خنک با کمپرسور اسکرال در ظرفیت های ( 56 الی 513 کیلووات )

چیلر اسکرو آب خنک ACM

چیلرهای اسکرو آب خنک در ظرفیت های ( 201 الی 1510 کیلووات )

چیلر اسکرال هوا خنک ACM

چیلر های هوا خنک با کمپرسور اسکرال در ظرفیت های (47 الی 320 کیلو وات)

چیلر اسکرو هوا خنک ACM

چیلرهای اسکرو هوا خنک در ظرفیت های (384 الی 1528 کیلو وات)